Transliteration Font to View Properly

       

The Herbs of The Ayurvedist Herbal Database

HerbData

Sanskrit

▒Şukaž alukam
▒┐hak▓ syn.= adhaki, shanapushpika, varya, karavirabhuja, pitapushpa, vrittabija, kalavrinta, kulattha, vakraka, tamra-varana, tuberika, tuvari, supya
▒dityabhakt▒ syn.= adityabhakta, suryamukhi, arkakantha
▒k▒rakarabha syn. = akallaka, akarakarabha, akarakarava
▒k├o╗a syn.= akshota, akshodaha, vrittaphala, kanda, labha, prithucchada, askhota
▒khukarŽ▓ akhukarni
▒khuparŽ▓ syn.= akhuparni, akhukarni, shubhashreni, krushika, dravanti, undirkarnika, citra, sukarni, nyagrudhi, bhumiradashrava, mushikaparnika, vrishakarni, akhu vinna, musakaparni, bastantri, vriddhdaru, mishika kani
▒l│pam syn.= alupam, alukam
▒malak▓ syn.= amalaki, shriphala, dhatrika, dhatri, amrita, shita, gayatrei, vrushya, rocani, tishyaphala, pancarasa, kayastha, amala
▒mr▒ta syn.= amrata, amrataka, amravata, phali, moda, phala, kapi
▒mra syn.= 63 names in sanskrit: amra, kamashar, madhavdruma, bhringubhishta, sidhurasa, vasantduta, atisaurabha, madirasav, kokilabandhuk, shukapriya, kharanasa
▒mragandha amragandha
▒mragandhi haridr▒ syn.= amragandhi haridra, karpura haridra, amaharidra, amragandha, kapurharidra, sugandha
▒ragvadha # syn.= aragvadha, arogyashimbi, svarnat, karna, dirghaful, rajvriksha, shampak, caturangul, arevat, krutaned, suvarnak, kundurghna, karnikara, kritamala
▒rdraka syn.= vishva, nagar, vishvabheshaj, vishvoushadha, katugranthi, katubhadra, katushan, sauparna, mahaushadha, shringvera
▒rtagala syn.= artagala, argata, arttagala, bahu kanta, pradharshana
▒ruka aruka
▒ruka syn.= aruka
▒sana # syn.= bijaka, pitasala, asana
▒sphot▒ syn.= asphota, vanamallika, priya, supurja, malati, vanamalti
▒vartak▓ syn.= avartaki, bhavya
▒vartak▓ syn.= avartaki, vibhandi, manodnya, mahada, carmaranga, vamavarta, mahajalini, pitapushpa, taravar, aval
▒vartan▓ syn.= avartaphala, rangalata, vamavarta, tindukini, vibhandi avarttani, mrigashringi
▒yapanam ayapanam,
a┬oka # syn.= ashoka, hemapushpa, kankeli, shokanash, karnapurak, subhag, smaracivas, doshahari, rama, pallavadru, raktak, ragi
a┬vagandh▒ # syn.= ashvagandha, balada, gandhanta, vajinama, vajini, pushtida, punya, vataghni, balya, hayahya, vrusha, hayagandha
a┬vakarŽa ashvakarna
a┬vakarŽa syn.= ashvakarna, jarandrum, dirghparna, kaushik, tarkshya, dirghavriksha, gurjun
a┬vakatr▓ ashvakatri
a┬vak├ur▒ #
a┬vamantaka # syn.= ashvamantaka, phalgu
a┬vattha # syn.= ashvattha, pippala, shrivriksha, sevya, asvatha, caldal, bodhidru, pavitraka, yadnik, mahadrum, devatma, krishnavas
abhraka bhasma syn.= mica: abhraka, svaccha, akasha, patola, varapitaka
acuka
addhahpu├p▓ syn.= addahpushpi, avakpushpi
agastya syn.= agasti, shighrapushpa, agastya, munidrum, vranari, dirghaphalak, vakrapushpa, surapriya, vangasen, madhuryati
agnimantha # syn.= shriparna, ganikarika, asvarika, vataghni, matha, ketu, nadeyi, aranika, jaya
aguru # syn.= agni, loha, krimij, rajarha, bhringraj, agnikashtha, vanshik, vanadrum, puram, dhupagam, mallikaagadh, jongaka
ahiphena syn.= aphuk, ahifen, aphan, niphen, nagaphen, rasodbhutam, khaskhasrasa
aja┬Âąg▓ syn.= karkatashringi, shringi, kulirshringi, ghosha, candra, kalinga, vakra, vanajamardhaja, kulira, karkata, karkataki, arthacampika, karkatashringi
ajagandh▒ # syn.= ajagandha, kharpushpa, ugragandha, brahmakarma, pashugandha, kabari, suvarcala, shabarigandha, tungi
ajamod▒ # syn.= ajamoda, ajmoda, kharashva, karvi, markati, shikhimoda, moodadhya, ugragandhika, phalmukhya, yavani, dipyaka, karavi
ajapada syn.= ulpalabheda, induparni
ajeka syn.= vantulasi
ak├o┐a syn.= akshota, akshoda, akshotak, parvatiya, kandaral, brihatcada, svadumajja, vrittaphala, madanahya, sailabhava, rekhaphala, karparala
al▒b│ syn.= alabu, tumbi
alambu├▒ # alambusha
alarka #
alarka # syn.= red: tulaphala, kshirparna, shvetarka, madnar, vasuka, raktarka, arkanama, arkaparna; white: shuklarka, tapan, supushpa, vrittamallika, rajarka, vasuka, gunarupa, vikshir, alarka
alka
amÂtaphala # syn.= amritphala, nasapati, tanka
amarvall▓ # syn.= amarvalli, amaravela, khavalli, akashvalli, dusparsha, vyomvallika, svarnalata, nirmuli, akashvel
ambuja
amlavall▓ syn.= amlavalli, triparnika
amlavetasa #
amlavetasa # syn.= amlavetas, vedhu, rasamla, viravetas, vetasamla, amlasar, bhedan, raktasar, shankhadravi, mansadravi, pitamula
amlika syn.= cinca, cukrika, cukra, amlica, shkcukrika, amli, sutattidi, amla, tittidika, sukta, suktika
anannas syn.= bahnetra
ankola syn.= ankot, ankolaka, gomedaka, mani, nikocaka
ap▒m▒rga # syn.= apamarga, durgraha, adhashalya, karmanjri, pratyakpushpi, kinihi, markat pippali, kshavaka, karkatpippali, kshudhapamarga, mayuraka, mayura, kharamanjar, shikari
apar▒jit▒ # syn.= aparajita, gokarnika asphota, katabhi, dadhipusphika, vishantri, mohanashini, vishnukranta, vajikhura, ashva, girikarnika, kinihi, mahashveta
apoedika syn.= potaki
aranyajiraka syn.= brihatpali, sukshmapatra, aranyajir, kana, vanajirak, karajiri
ari├╗aka syn.= arishtaka, rithkaranj, gucchapushpak, mangalya, kumbhabijak, prakirya, phenila, garbhapati, raktabija, rakshabija, phenila
arimeda syn.= arimedah, irimeda, arimedaka, vitkhasira, kalaskandha, sarpameda-godha, ripu-rima, ahimeda, putimeda, ahimedaka, vitkhadira, vidkhadir
arjuna # syn.= arjuna, dhawal, kakubha, indradu, viravriksha, nadisarja, gaura, kashaya, shakataksha, dhurandar, partha, dhananjay, shvetavaha
arka # syn.= red = toolaphala, ksheerparna, shwetarka, mandar, vasuka, alarka, raktarka, arkanama, arkaparna white = shuklarka, tapan, supushpa, vrittamallika, rajarka, vasuka, alarka, gunaroopa, viksheer
arkaparŽ▓ syn.= arkaparni, svasaghni, anthrapachaka, latakshiri
arkapu├p▓ syn.= arkapushpi, krurakanda, jalakama, abhirandika
arkar▒ga syn.= arkaraga, agnijara, abdhinarikela
asi┬imb▓ syn.= asishimbi, mahashimbi
asthisažh▒raka # syn.= asthisanhari, asthisanharaka, asthishrinkhala, vajravati, vajrang, kroshtughantika, granthiman, vajravallari, vajri, asthisandhanini
astmabadya # syn.= astmabayda, chaya
atas▓ syn.= atasi, uma, picchila, devi, medagandha, madotkata, kshuma, hemavati, rudranila, masruna, suvalkala
atibal▒ syn.= atibala, balya, brimhaniya, madhuraskandha, vatasamshrmana, madhura gana, rishyaprokta, kankatika
ativi├▒ syn.= ativisha, shrungi, virupa, pittadivallabha, shwetvaca, visha, madri
audd▒laka syn.= auddalaka, shvanamara
b▒kuc▓ syn.= bakuci, bakuci, somarekha, shashanklekha, somaragi, candralekha, somavalli, yendavi, tvakdoshaghni, avalguja, somaraji, malayu
b▒laka syn.= balaka, vari, hribera, pinga, acamana, kaca, udicya, vajramantha, valaka, hribera, ambu, jala
b▒laka-hr▓vera syn.= balaka-hrivera, balaka, hrivera, bala, pingala, jala-vari-ambu-toya, barhistha, udicya, tiktanga, keshy-keshambu-kuntali
bÂhat jamb▓ra brihat jambira
bÂhat loŽ▓ syn.= brihat loni, ghotika
bÂhat▓ syn.= brihati, mahati, bahupatri, bahupatra, kantatani, forali, dushpradharsha, mahavartakini, mahoshri, sinhi
b▓jap│raka # syn.= bijapuraka, bijapur, mahalunga, matulunga, rucak, bijahva, palapurak, lunga, amlakesar
babb│la syn.= babbula, babul, yugalaksha, kantalu, tikshakantak, goshrunga, dirghakanta, ajabhaksha, sukshmapatra, kashay
babuna 1
babuna 2
badara syn.= karkandhu, badari, kol, phenil, kuvala, sauvir, ajapriya, koli, visham, abhaykantak, rajabadara
bakula syn.= sinhakesara
bal▒ # syn.= odanika, bhadra, samanga, baladhya, vatika, sanasa, mahasamanga, kharayashtika, shitapaki, viryabala
bal▒mo╗▒ syn.= balamota, jaya, sukshmapatra, aparajita
ban-sangli
banaphsha
band▒ka
bandh│ka syn.= bandhuka, arkavallabha, baandhujivaka
barahi syn.= keyura, svalpa, vitapa, kenduka, svadu kandala
bendarli (Tam.)
bh▒rąg▓ # syn.= bharngi, bhargi, brahmayashtika, kharashaka, padma, gardhabashaka, barbaraka, shukramala, kasaghni, bhargakagrani, mahagardhbagandhika, bhangura, bhanji, kharahva
bhÂngar▒ja # syn.= bhringaraj, bhrngaraja, markava, kesharanjana, kesharaja, ravipriya, abhedakaraja, keshali, ravivallabha
bh│┬ir▓├a┼ bhushirsha
bh│caŽaka syn.= bhucanaka, mandapi
bh│lavaŽga syn.= bhulavnaga, bhallavianga
bh│micažpak▒ syn.= bhumicampaka, bhucampaka, hallaka
bh│my▒malak▓ syn.= bhumyamalaki, vrishya, bhudhatri, vvishvaparni, bindupatri, bahuvirya, tamalaki, uttama, bahuputra, shiva
bh│nimba # syn.= kalamegh, kirta
bh│stÂŽa bhustrina
bhadramust▒ syn.= bhadramusta, nagaramustaka
bhall▒taka syn.= bhallataka, agnimukha, agnimukhi, arushkara, anala, krimighna, bhallata, aruka
bhandira syn. = bhandira, sthauneyaka, barhinaparni
bhang▒ syn.= bhanga, matulani, madani, shivapriya, vijaya, jaya, ganja, virpatra, capala, ananda, harshani, mohini
bheŽ┐▒ syn.= bhenda, karnaphala, bhinda, astrapatraka, bhindatika, darvika, catupunda, vrittabija, gandhamula, karnaparna, picchila, catushpada, sushaka, kshatrasambhava
bhurjapatra syn.= bhurja, valkadruma, sucarma, bhurjapatrak, citratvak, bindupatra, rakshapatra, vicitrak, bhutaghna, mridupatra
bibh▓taka syn.= bibhitaki, karshaphala, aksha, kalidrum, telpushpak, bhutavas, kalivriksha, romaharsha, kalind
bichu (hindi)
bilva syn.= shalatu, shalya, hridyagandha, shivadruma, karkata, trishikha, shaivapatra, duraroha
bilva syn.= shalatu, shalya, hridyagandha, shivadruma, karkata, trishikha, shaivapatra, duraroha
bimb▓ syn.= bimbi, bimba, raktaphala, tundi, tindikeri, bimbika, oshtopamaphala, piluparni
bimb▓ syn.= bimbi, rakta phala, gola, rundi, dontacchadopama
biy▒na
bola syn.= jatirasa
br▒hm▓ # syn.= brahmi, sarasvati, jahaushadhi, svayambhuvi, madukamala, matsyakshi, medhya, satyavati, smarani, aindri, kapotavamka
brahma suv▒rcal▒ brahmasuvarcala
brikshamla
c▒ąger▓ syn.= cangeri, cangeri, amlaparnika, triparni
c▒žpeya campeya
caŽ┐▒ syn.= canda, phalachoura, taskara, kitava, krodhana, pishuna, gouri, shankhinika, shathi, douhkuleya-dushkula
caŽaka syn.= canaka, harimantha, vajimantha, jivana
caŽcu syn.= cincha, canchu, cancuki, dirghapatra, satiktata
cak├u├ya syn.= cakshushya, ckara, kulali, vanyakulattha, aranyakulatthika, locanhita, kulatthika, cakrak
cakramarda syn.= cakramarda, edagaja, prapunnada, dadrughna, vimarda, shakunashana, cakri, cakragaja, dridabija, meshavha, vyavartaka, punnata, khurjughna, gajakya, mesha, edkaja
candana ┬veta syn.= candana, shrikanda, gandhasara, candradyuti, shvetacandana, shitala, sarvapriya, rajayogya, himam
candra┬│ra syn.= candrashura, ahaliva, candrika, carmahantri, pashumehanakarika, nandini karavi, bhadra, vasapushpa, suvasara
carmaka├▒ syn.= carmakasha, carmavriksha
catur▒ąg▓ syn.= caturangi, vanacchedi
cauhar syn.= caurapurva, parskiyavani, jantunashan, corahva
cauraka syn.= kitava, candra, dushpatra, shankita, ripu
cavya # syn.= cavica, cavika, ushanah, gajapipali mula
ch▒gakarŽa syn.= chagakarna, asana
ch▒y▒parpa╗ik▒ chayaparpatika
cha╗Â▓ syn.= chatri, kukkurajihva
champaka syn.= kusuma, suvarna
chatraka syn.= sansvedajashak, bhumicchatra, shilindhrak
chikkik▒ syn.= chhikkika, chikkana, chhikika, tikshna, ghrandukhahda, chhikkani, kashvakrit, nakachhikkani, mecheta, kshavaka
cicią┐a syn.= cicinda, shvetaraji, sudirgha, grihulaka
cilhaka #
cirbhi╗a syn.= cirbhita, cirbhata, kshetracirbhita, karkachirbhita, cirbhitaka, karkatika, panduphala, gorakshacirbhita, karkaru
ciribilva syn.= chiribilva, prakirya, chirbilva, putikaranj, putik, kalimarak, puti, kananjik, chilbill
cirpot▒ syn.= cirpota, parpoti
citraka # syn.= dahana, raktacitraka, rata-shikja, ushana, agni, agnika, anala, aruna, dvipi, hutash, hutashan, hutabhuk, jyotishka, katu, krishna, pathi, pati, pathin, pavaka, shikhi, vahni, vahninama, vallari, vyal
citraka # syn.= citrak, agni, shardul, citrapali, krishnanudahan, vyal, jyoti, palak, anal, darun, vahni, dvipi
copcini syn.= copchini, dvipantarvaca, topcini
coraka # syn.= shankit, dushpatra, kshemak, ripu, ganahas, kopanaka, phalcorak, nishacar, dhanhara, granthi parni, canda,
cukra syn.= ckurika, patramla, shatavedhini-sahasravedhi, rocani, cukrika
cutch (hindi)
d▒┐ima syn.= dadima, dadim, lohitapushpaka, suphala, rocan, shukavalabha, sunil, raktakusum, shukapriya, dashanabij, raktapushpa, pindapushpa, dalima
d▒ruharidr▒ #
d▒ruharidr▒ # syn.= daruhardra, , darvi, katankateri, pitika, sthiraraga, kamini, pitacandan, hemakanta, pitak, haridru, nisha, kaliyaka
d▒rukanda syn.= darukanda, kalpakanda
d│rv▒ syn.= durva, granthi, sveta, bhargavi, ananta, golomi
damanaka syn.= tapodhana, gandhotkata, brahmajata, pushpacamara
dant▓ # syn.= danti, laghudanti, shighra, dantini, ruksha, rocani, erandphala, vishodhini, ghunapriya, akhuparni, brihatdanti, bhishagbhadra, dravanti, visha, nikumbha
deodara syn.= deodaru, bhadradaru, daru, suradaru, snigdhadaru, shambhava, bhutahari, bhavdaru, suravha, indradu, snehavriksha, devadaru, devahva
dh▒m▒rgava syn.= dhamargava, mahakoshataki, mahajalini, dhamargav, koshaphala, hastighosha, mahaphala, ghoshak, hastiparni
dh▒nya syn.= dhanya, vrihi, shali, shalibheda, dirghashuka, vrihibheda, cina, dardura, dusaka, hayanaka, jatumukha, kalama, kardama shali, kuruvinda
dh▒nyaka1 syn.= dhanyaka, catra, vitunnaka, chatradhanya, sugandhi, sukshmapatra, haridgandha, hridya, veshna, kushtumburu
dh▒nyaka2 syn.= dhanyaka, chatra, vitunnaka, chatradhanya, sugandhi, sukshmapatra, haridgandha, hridya, veshna, kustumburu, dhanaka, dhanika, dhanya
dh▒tak▓ syn.= dhataki, vahnipushpi, tamrapushpi, dahani, parvati, kumuda, guchhapushpa, madani, pramadani, mandaniyahetu
dhanavall▓ dhanavalli
dhanvana syn.= raktakusum, dhanurvriksha, mahabal, rujapaha, picchilak, svaduphala, gotradrum, dharman, saravrikshak
dhanvay▒sa syn.= dhanvayasa, duralabha, samudranta, rodini, gandhari, kacchura, kashaya, harivagraha, marudbhava, duramula, tamramulika, danvayavasaka, tamramuli dhanvayavasaka, yasaka, duralambha
dharu ( Hindi)
dhatt│ra syn.= dhattura, dhurta, unmatta, kamaka, kharjughna, khala, kantaphala, matta, madakar, matula, mathamohi, matula, shivapriya, dhatturaka, kanaka
dhava syn.= dhav, dathataru, gaur, madhurtvak, shuklavriksha, pandutaru, dhaval, spirodatha, shakat, dhavaka
dhy▒maka syn.= dhyamaka, rohisha
diŽ┐i┬a syn.= dindisha, romaphala, sunirmita, chaya-pula
dr▒k├▒ syn.= draksha, caruphala, krishna, tapaspriya, rasala, amritphala, phalottama, madhurasa
dravant▓ # syn.= dravanti, kanana-eranda, parvata-yeranda
dronapu├p▓ syn.= dronapushpi, , drona, phalepushpa, chota-kalkusha, kutumbaka
dugadhik▒ syn.= dugdhika, nagarjuni, svaduparni, vikshirini, kshirini
dugdha pa┬ana bhasma
dugdhika # syn.= rajakshava, dugdhanika, dugdhika, svadupushpika, kshirani, kshirika, shita, shitambu,, madhuparnika, raktabindachada, laghu dugdhi, hemakshiri
dughdapheni syn.= dugdhika, rajakshava, dugdhanika, svadupushpika, kshirani, kshirika, shita, shitambu, madhuparnika
duspar┬a syn.= dusparsha, duralabha
ekaąg▓ ekangi
el▒ # syn.= ela, s│k├mail▒, candrabhaga, nishkuti, gandhaphalika, dravidodbhava, korangi, triputi
el▒phala elaphala
elabari # syn.= bahula, bahugandha, brihadela, bhadraila, prithvika, ela sthula - sthulaila, harenuka, kanya,
eraŽ┐a # syn.= eranda, white = erand, gandharvahasta, pancagjul, vatari, citra, red = vyaghra, hastikarna, nagakarna, karaparna, vyaghrakar
eraŽ┐akarkat▓ erandakarkati
erv▒ru syn.= ervaru, bahukanda, brhatphala, hastipani, karkati
g▒ągeruki syn.= gangeruki, mahabala, nagabala, kharagandha, catuhphala, mahodaya, mahashakha, mahapatra, mahaphala, vishvadeva, arishta, krarva, rhasva, gavedhuka, devadanda
g▒rjaram syn.= garjaram, shikha mulam, garjar, pindamul, pitak, svadumul, supit, naranga, pingalmul, pitakanda, grinjana
gaągeruka gangeruka
gaŽ┐▓ra # gandira
gairika
gajapippal▓ syn.= gajapippali, cavya pippali, shreyasi, hastimagadha, gaja krishna
gambh▒r▓ # syn.= gambhari, mahabhava, shriparni, madhupamika, kashmari, pita-rohini, kashmiri, kashmarya, bhadraparni, madhurasa, gopabhadra
gandapura syn.= latakasturikam, zatakasturika
gandhaka syn.= sulfur: saugandhaka, lekhi, gandhashma, gandhapitaka, lelitaka, balivasa, vaigandha, gandhaka, bali
gandhapras▒rin▓ syn.= gandhaprasarini, gandhaprasarani, prasarani, sarani, bhadraparni, rajabala, pratanini, bhadra, bala, katambhara
garalaphala syn.= kakamari, kakaphala
gardha bhanda syn.= parisa, suparashvaka
gari kulaj ( ben)
gavedhuka syn.= karshani, gohihva, akarshini, gavedhu, gavedhuka
genda syn.= zandu, salpushpa, zenduk, jhandu
gidar-tamaku (hindi)
giri┬▒lmalik▒ syn.= girishalmalika, shilakarpasika
giriparpat
godh│ma syn.= godhuma, yavanaka, madhulika, nistusa, sumana, badhudugdha, svapupa, mlecchabhojana, ksiri, rasala, mandi mukhi
goj▓hv▒ # syn.= gojihva, kharapatra, karvipatra, vrishajihva, gajaban, gavajbana
gojihv▒ # syn.= hastipadi, gojihva
gojihv▒ # syn.= gojihva, gojika, gobhi, darvika, svaraparnini
gok├ura # syn.= gokshura, gokantak, svadamshtra, trikantak, vanasharungat, canadrum, kshurak, palankasha, kantaphal, bhalshyatak, kantaki, kantaka
golakandha
gorak├a goraksha
gostan▓ syn.= gostani, vanyajati, kamuk, malati
gu┐│c▓ syn.= guduci, madhuparnika, chinnodbhava, amrita, vishalya, cakralakshana, tandrika, jvaranashi, amÂta, chinnaruha
gu┐aygophal▒ syn.= gudayogaphala
guccha
gucchakara˝ja gucchakaranja
guggulu syn.= guggul, deodhup, mahishaksha, palankash, kashi, kumbha, deveshta, rakshooouha, jatayu, kasara, guggulushaka, latvaka
gulvel sattva
gu˝j▒ # syn.= gunja, chudamani, raktaphalika, kakanantika, kakadani, kakacinchi, krishnaraktika, ucchata
hažsar▒ja syn.= hamsaraja, vishvagandhi, tripadi, hansapadi, dhritmandalika, hansapadakarpatra, raktalajjalu, hamsapadi, raktapadi, tripadika, kitamari
haimavat▓ vac▒ syn.= haimavati vaca, parasikavaca
hapu├▒ syn.= hapusha, vapusha, vistra, para, ashvatthaphala, matsyagandha, plihahantri, vishghni, dhvankhanashini
har▓tak▓ syn.= haritaki, pathy▒, haimamati, shiva, pathya, rohini, kayashta, shreyasi, cedanika, pacani, pathy▒, abhaya
haridr▒ syn.= haridra, haridre, rajani, gauri, harida, ratri, harita, jayanti, kancani, nisha, krimighna, yoshitriya, dvi nisha, dvaya, kshapa, bhadra, bhadrulata, dirdhraga, dirgharanga, haladi, kalameshi, mangalya, pavitra, pinga
haridru syn.= haridruka, pitadaru, kadambak, dhulikadamb, pitkashtha, pitaksupushpa, suravha, pitakadrum, shriman
haritama˝jar▓ syn.= haritamanjari, arittamanjari
harmal
hatichu (hindi)
hemam▒lat▓ syn.= hemamalati, caturdharalata
hijjala syn.= vidul, hijjul, nadikant, jalaj, dirghapatrak, raktamanjiri, toyaj, ambuj, nicula
hingu syn.= sahastravedhi, jatuk, balhik, bhutnasan, sulanasan, sahasrvedhi, bahlika, ramatta, gathukam
hingunadika # syn.= nadihingu, hingushivatika, hingupatri, jantuka, ramathi, vanshapatri, pindahva, suvirya, hingunadika, bashpika, kavari
hint▒la hintala
hiranyatutha syn.= suranjan, white: surinjani shiri; yellow: surajanitalkh
iągud▓ # ingudi
iągud▓-vrak├a # syn.= ingudi vraksha, inguda, kingupatra, vishkanta, anilantak, gaur, suputra, shulari, ingudi, tikta, putikantak, angarvriksha
i┬var▓ syn.= ishvari, nakuli, gandhanakuli, nakulidvaya
ijjala # syn.= hijjala, gucchaphala, kacchapolika, vishaya, samudrapad, samstravadi
ik├v▒ku syn.= ikshvaku, katu tumbi, alabu, tiktalabu, ikshyaku
ind▓vara indivara
indhana
indrav▒ruŽ▓ indravaruni, vishala
indrav▒ruŽ▓ # syn.= indravaruni, aindri, citra, vishaghni, peetpushpi, indravalli, varuni, balakpriya, amruta, vishvalli, suravanini, sthanukarmi, dhanushreni, suryahava, manisambhava, candri, tulsi
Isvara
j▒t▓ syn.= jati, jatik, manognya, sumana, rajputri, priyamvada, malati, hridyagandha, cetika, telbhavini, pushpa
j▒t▓phala syn.= jatiphala, jatikosha, malatiphala, shaluka, majasar, putha, sumanphala, soumanaphala, jatija, jatipatra
j▓m│taka syn.= jimuta, jimutaka, kantaphala, ghora, karkati, deodali, saramushika, koshavritta, akhuvrikshaka, romashpatrika, koshataki, vratakosha, akhuparni, devadali
j▓raka syn.= jirak, jaran, dirghajirak, ajaji, kanavha, kanajirna, dipya, sitajaji, shuklajaji, dirghak
j▓vaka syn.= jivaka
j▓vant▓ jivanti
ja╗▒m▒žs▓ # syn.= jatamamsi, jatamansi, bhutajata, sulomasha, nalada, jatila, keshini, jata, himstra, mansini, mamsi, bhutakeshi, nalagaucha
jai (mah. dialect)
jalapippal▓ syn.= jalapippali, toyapippali, jalapippalika, shakuladini, sharadi, matsyagandha, matsyadani, langali
jalavetasa syn.= kalaukasambhrita, ambhoja, nicula
jalavetasa syn.= vetasa, pashanabedaka
jamb▓ra syn.= jambira, dantashatha, jambha-jambhira-jambhila, jambhala, rocanaka, mukhashodhi, jantujit
jamb│ syn.= jambu, rajajambu, kshudrajambu, nadijambu, kashtajambu, gulabjambu, mahajambu, raja jambu, brihat phala, kshudrajambu, jambudvaya,
jangli-badam (hindi)
jap▒ syn.= rudhrapushpa
jayanti syn.= harita, jaya, vijaya, sukshmamula, vikranta, aparajita, shitala, vatala, galgandahari
jayap▒la syn.= jayapala, naepala, kanakaphala, titteriphala, dantibheda, dravanti
jhavuka syn.= shavaka, macika
jiągiŽ▓ # syn.= jingini, modaki, jhonjhini, jhalli, gudamanjari, jaiasara, kalushi, kalamanjari, madanamanjari, parvatiya, suniryasa, ajashringi, jingoni
jingini syn.= ajashringi, netrashuddhi
jivant▓ # syn.= jivanti, jivani, jivashresta, sakashresta, yasasvini, jivabhadra, mangalya
jivant▓ # syn.= jivanti, jivani, jiva, jivaniya, yashaskari, shakashreshtha, jivabhadra, mrigalya, jiva varddhani
jyoti├mat▓ # syn.= jyotishmati, kakandaki, pitataila, viga, svarnalata, kshipra, kedhya, matida, sarasvati, vrisha
k▒Ž┐▓ra # syn.= kandira, kandir, kandakatuka, ugrakanda, katilla, nasalivedan
k▒žsya syn.= brass: mansya, loha, nijaghosha, ancaloha, prakshaka
k▒┬a syn.= kasha, kash, kandekshu, shvetacamar, ishika, ikshur, sharad, sitpushak, nadeya, darbhapatra, lekhani, sharkara
k▒kajaągh▒ # syn.= kakajangha, nadikanta, kakatikta, sulomaja, paravarapadi,kaka, mada, chardikarini
k▒kam▒c▓ syn.= kakamaci, dhvankshamachi, vayasavha, vayasi, sarvtikta, bahuphala, katphala, rasayani, kakamata, gucchaphala, svadupaka, kakatikta
k▒kan▒s▒ # syn.= kakanasa, dhvamshanasa
k▒koŞ▓ syn.= kakoli
k▒kodumbara syn.= kakodumbara, malayu, kathina, kushtaghni, falguni, falini, hemadugdhika, kharapatrika, garbhasanrakshak, stanyapradayini, kadodumbarika
k▒kol▓ syn.= kakoli, madhura, vira, kayastha, kshirashuklika, shvanksholi, vayasoli, svadumamsi, payasvini, kakolidvaya, kshirakakoli
k▒la┬▒ka syn.= kalashaka, kalika, nadika, patta, singgika, shaka bheda, kala
k▒˝can▒ra ┬veta syn.= kancanara, ashmantak, malukpatra, yugnapatra, amlapatrak kushali, papanashak
k▒˝can▒ra rakta syn.= kancanara, kancan, pakari, kovidara, dalak, canari, pitpushpa, girij, yugmaputra, mahapushpa, karbudara
k▒ravella syn.= karavella, karavellika, sushavi, angarvelli, pacaru, kantaphala, pitapushpa, sukumari, aphala, akhili, rajavalli
k▒rp▒sa syn.= karpasa, karpasi, nagnajit, tundi, sarni, cavya, pathya, somavalli, vamani, vishaghni, stanydabija, karpasi
k▒rp▒sa syn.= karpasa, karpasi, patashula, chandani, vadara, picu
k▒s▓sa syn.= kasisa, dhatukasisa, khecara, tapta lomasha
k▒samarda syn.= kashamarda, rajavriksha, kasaghna, pitapushpaka, dipana, kanak, jaranakala, kartakasaghna, anjan
k▒san▓ kasani
kÂ├Ža kamal▒ krishna kamala
kÂ├Ža siri├a krishna sirish
kÂ├Žab▓ja syn.= krishnabijia, kaladana
kÂ├Žacandana syn.= krishnacandana, daru-haridrakam, darvi, pita candanak, kaleyaka
kÂ├Žanimba syn.= krishnanimba, kalashaka, kaidarya
kÂ├Žml▓k▒ syn.= krishnamlika, golika
k▓tamari kitamari
k│┬m▒Ž┐a syn.= kushmanda, karkotika, kushmandi, suphala, kumbhaphala, kshirhala, kushmandaki, karkati, mahaphala, pushpaphala, pitpushpa, valliphala, somaka
ka╗ambhara syn.= katambhara, carushringi, katabhi, trinashaindaka
ka╗phala # syn.= katphala, kumuda, kumbha, shriparni, somapadapa, somavalka, mahakumbhi, bhadra, bhadravati, shiva, kardarya
ka╗phala # syn.= katphala, ramapatri, katphala, somavalka, kumudika, bhadravati, krishngarbha, ugragandha, ranjank, laghu kashmari
ka╗phala # katphala
ka╗uk▒ # syn.= katuka, tikta, katurohini, katukarohini, cakrangi, matsyapitta, shataparva, krushnabheda, krushna, aamghni, viprangi, mahaushadhi, carmakasa, dvi tikta, (kutki)
kaąkola syn.= kankola, gandhamarich, kritaphala, kulak, katukphala, dvip, marich, triputa, kila, cakrabija, kashaphala, katuphala
kaąku├╗ha syn.= kankushtha, kalakushtha, virang, shodha, kalapalak, kakakushtha, rachan, kolavaluka, rocan, jalavaluka, hemakshiri
kaŽ╗ak▒ri # syn.= kantakari, dusparsha, vyaghri, nidigdhika, bahukanta, kantalika, dhavani, bhaugudakuli, vartaki, sprushi, rushtrika, kshudra, laksmani, shveta kantakari
kažsam▒ra kamsamara
k├▓racažpak▒ syn.= kshiracampaka, shvetacampaka
ka┬eru syn.= kasheru, gunthakanda, kaseru, kshudramusta, kaseruka, sugandhi, sukanda, gandha kandak, sukareshta, kasheruka, ksiravriksha
kadal▓ syn.= kadali, vana lakshmi, rambha, mochaka, svaduphala, dirghapatra, kashthirasa, amrit, balak priya, urustambha, tantu, vigraha
kadamba syn.= vrittapushpa, nip, lalanapriya, kadambari, sindhupushpa, madadhya, karnapurak, kadamba, halipriya, sisupala, gandhavatpushpa, pravrishenya, manonnati, kutsitamba
kadara syn.= kadara, somavalkah
k├etra parpata # kshetra parpata
kahu (Hindi)
k├irak▒kol▓ syn.= kshirakoli, ksheerakakoli
kairaviŽ▓ syn.= kairavini, kumudvati, kumuda, kairvini, kumudini, udupa priya, kalhara
k├iravid▒r▓ kshiravidari
kal▒ya # syn.= kalaya, khandika
kal▒ya # kalaya, satina, harenu
kala dana (Hindi)
kalik▒r▓ # syn.= kalikari, vahnimukhi, langali, garbhpatini, vishalya, halini, shiri, prabhata, shuklapushpika, vidyut, ulka, agnijihva, pushpasi, bhara, vahni, sikha, agnika, nalarandhri, sukra pushpika, hiranyapu, garbhagatini, agnishikha
kamala syn.= svetakamala, pankaja, shatapatra, padma, bisa; white - kamala; pink - kokonad; blud - induvara, kalodya (seeds), kamalaraja (pollen), nalikera, nalina
kampillaka # syn.= raktang, rechi, rechanak, ranjan, lohitanga, karkasha, raktacurnak, kapilo, kamala dye
kang┬i syn.= kamakshi
kantala
kaph▓
kapikacch│ # syn.= kapikacchu, atmagupta, markati, pravnushayana, kandura, swayamgupta, durabhigraha, tikshna, romalu, visharoma, romavalli, ajaha, kandukara
kapittha syn.= kapitthaka, dadhiphala, surabhicchada
kar▓ra syn.= karira, nishpatrak, kavira, karira, tikshnakantak, mriduphala, tikshnasarak, suphala, ushtrapriya, apatra, karira saka
karamard▓ syn.= karamardi, sushena, vanya, krishnaphala, karaunda, karamarda
karamarda syn.= krishnapakaphala, kshiraphena, samlapushpa, sushen, karamla, karamardak, avighna, panimarda, dindima
kara˝ja, syn.= karanja, naktamal, gucchapushpa, ghrutpur, snigdhapatra, prakirya, cirbilva, putiparna, vriddhaphal, rocan, naktahva, naktamala
karav▓ra syn.= karavira, hyamaar, ashvamaar, vajimaar, mahameer, hayaghna, shatakunda, ashvarodhak, ashvaghna, haripriya, ashvamohak, red = raktaprasav, bhutathari, ganeshakusum
karka╗▓ syn.= karkati, lomashi, vyalapatra, ervaru, brihatphala, cinaka
karka╗a┬Âąg▓ syn.= karkatshringi, kulirashringi
karkandhu
karmaranga syn.= karmarak, karmar, dharaphala, pitaphala, mudgarphala, mugdarak, karmarang, nagaphala
karp│ra # syn.= karpura, ghanasar, shashank, candra, himavaluka, shila, garu, mimika, sphatik, sphatikopam, bhasma, tarusar, candrabhasma
karp│ratulasi
kaseru syn.= kaseruka, svalpa kanda, brihad raja, kaseruja, kasheruka
kast│r▓ syn.= harini, gandhi
kataka syn.= ambuprasad, jalada, cakshushya, nirmali, kata, tiktaphala, rucya, cedaniya, lekhanatmak, dridhaphala, kattha, rucishna, shodhan
katchu
katuki syn.= kratavedhana, tiktakoshataki
katuv▓ra syn.= raktamar▓ca
k├udra┬imb▓ syn.= kshudrashimbi, gorakshaphalini
k├udrapanasa syn.= kshudrapanasa
kausumbha syn.= kusumbha, varddhaki, pita, alakta, vastraranjani, kamalottara, kusumba
kavakava
kayaputi (Hindi)
kembuka syn.= kemuk, kembu, supatra, svalpavitap, svadukanda
kemuka syn.= kebuka, pushkara, kashmira, kembuka
kesaram syn.= kunkuma, kumkuma, bahlika
ketak▓ syn.= ketaki, ketaka, tikshnapushpa, vikala, dhulipushpika, medhya, shivdvishta, nripapriya, dirghapatra, sthirgandha; black - hemaketaki, kanak, karnakhagadalu
kh│bakal▒m khubakalam
khadira # syn.= khadira, balpatra, kantaki, dantadhavan, kushthari, bahushalya, bahusar, madhya, kushthaghna, irimed
khamira
khanda syn.= kharna, kuna-var, kuna-phok, janusar (indian dialects)
kharj│r▓ syn.= kharjuri, kharjura, kharaskandha, dushpradharsha, durauha, nihshreni, kashaya, yavaneshta, haripriya, kharjura
khatm▓ khatmi
khor (hindi)
kir▒tatikta syn.= kiratatikta, kiratikta, kairat, ramsenak, naditikta, jvarantak, nidrani, anaryatikta, katutikta
ko┬▒tak▓ syn.= koshataki, dhamargava, jhingaka, kritachhidra, kritavedhana, sutika, mridanga phalini, koshavati, karkoti, tiktaghotali, jyotsna, katudalini, devadali, rajakoshataki, jalini
ko┬amra syn.= koshamra, ghanaskandha, vanamra, kshudramra, raktamra, lakshavriksha, suraktak, jatudrima, krumitaru
kodrava
kodrava # syn.= uddalaka, koradusha
kokil▒k├a syn.= kokilaksha, ikshuraka, shringali, shrinkhala, ranak, shrigalghanti, vajrasthishrinkhala, vajrakantak, kshurak, vajra, shrinkhalkika, kolistha, avyanda, ikshuvalika
kri├Ža j▓raka # syn.= krishnajiraka, krishna, bhedini, ruchya, jiraka, sugandha, kanajir, krishnajaji, hridya, kalajirak, krishnajiraka, karavi
ku╗▓ra syn.= kutira, laghu lonika, lonika, upadyki, kutinjara, jivalonika
ku╗aja syn.= kutaja, shakra, vatsaka, girimallika, pravishya, shakrapadaka, varatika, yavaphala, mahagandha, koti, shambhuruha, aindrayava, aindra phala, kalinga, kautaja, shakrahva, puruhuta, bhadrayava, indrayava, indravriksha
kužbh▓ka syn.= kumbhika, variparni, varimuli, jalakumbhi
ku├╗ha # syn.= kushtha, yapya, brahmatirtha, pushkarasya, shvasari, padmatirtha, pushkarsagar, shulahara, punyasagar, gada
ku┬a syn.= kusha, sucyagra, rhasvakush, brahmapavitra, tikshna, sucimuka, vahniputatrina, mridudarbha, kutha, darbha
kubjak▒ syn.= kubjaka, bhadra taruni, brihat pushpa, mahasaha, shatapatri, taruni, karnika carukeshara
kukundara syn.= kukurunda, tamracuda, sukshmapatra, mriduchada, kukudru, kukurbandha, kukurunda
kulattha syn.= khalakula, kulastha, lulatha, kulittha, tamrabija, shvetabija, kulali, vanaja, urvara, sthirmudra, aliskandha, kakavrinta
kum▒ri syn.= kumari, kanyasara, ghritakumari, gruhakanya, dirhapatrika, ajara, vira, taruni, rama, kapila, sthaldala, mata, mandala, akshayakaraka, atipittala
kumbh▓ kumbhi
kumuda syn.= kalhar, karavira, hyamar, ashvamar, vajimar, mahamir, hayaghna, shatakunda, ashvarodhak, ashvaghna, haripriya, ashvamohak, yavanala, devadhanya, juhvoli, juhvala, anala, red = raktaprasav, bhutathari, ganeshakusum, nilotpala
kumudam
kunda
kunda syn.= suran, arshoghna, kanda, kandarha, suvritta, vatari, kandasuran, sthulkandak, tivrakandak, rucyakandak
kup▓lu syn.= kupilu, ashvashakhota
kup▓lu syn.= kupilu, kuchala, karaskara, vishatinduka, kunchvriksha, kakatinduka, kalapilu, kulaka, markatatinduka, vishmushti,
kuraŽ┐ik▒ syn.= kurandika, agni-garba, agni-garva
kurantaka syn.= saireyaka, artagala, sahacara, kurataka
l▒majjaka syn.= lamajjaka, jaladhara, dirghamula, jalashaya, ishtakapathaka, shighra, amrinala, sunalaka, ushira bheda
la┬una syn.= lashuna, rason, arishta, yavaneshta, mahaushadha, bhutaghna, ugragandha, amlakani, rasayanavara, jugupsita
laghu p▒th▒ # syn.= patha, ambashtha, ambashtaki, pracchina, shreyasi, ekashthila, dipani, varatiktata, tiktapushpa, devi, atisaranashani, kuvela
lajj▒lu syn.= lajjalu, lakshmana, alambusha
lajj▒lu # syn.= lajjalu, shamipatra, samanga, anjalikarika, namaskari, sparsharodanika
lak├man▒ lakshmana
lakuca syn.= lakuca, kshudra panata, nikuca, granthimat phala, lakucha
lakuca #
lal-bahamana (bengali)
lamajjaka
latakaranja syn.= puti karanj, lata karanj, ghrit karanj, kantaki karanj, kuberaksha, prakirya, shakra, virasya, najrabijaka
latakasturikam syn.= gandapura, zatakasturika
lauha bhasma syn.= iron: loha, shasira, ayas, kushtha, vyanga, paravata, ghana
lavaŽga syn.= lavang, devkusum, candanpushpa, shri, varij, shekhar, tikshnapushpa, divyagandha, jalaji, grahanihar
lavana, kÂ├Ža / vi┐a
lavana, s▒mudra
lavana, saindhava
lavana, vanaspat (sajjik├ar)
lavana, yavak├ar
liŽgin▓ lingini
likkata
lodhra #
lodhra # syn.= shabar, galav, lodhraka, hema, shabari, tilvaktaru, akshi bhesaja
m▒žsarohin▓ syn.= mamsarohini, atiruha, vritta, praharvalli, vikasha, kasha, mansarakta, pishitrohini, agniruha
m▒├aparŽ▓ 1 syn.= mashaparni, masha parui, krishnavrinta, kamboji, hayapucchika, mamsamasha, simhamukhi, svadumasha, mahasaha
m▒├aparn▓ 2 syn.= mashaparni, krishnavrinta, kamboji, hayapucchika, mansamasha, sinhamukhi
m▒dana phala syn.= madana, pindi, shalyak, vishapushpaka, ratha, nut, pinditaka, harnya, ghantakhya, bastishodhana, granthiphala, golaphala, vishamushkaka, gala, karaghata
m▒dhav▓ syn.= madhavi, madhabi, madhavipuspa, muktaka, atimuktaka, karmukta
m▒ri├a syn.= marisha, marshika
m▒saparŽ▓ masaparni
m▒y▒phala syn.= mayaphala, mayiphala, cidraphala, mayika, mayi
mÂduku˝cik▒ syn.= mridukuncika, cirapotha
m│laka syn.= mulaka, mulahva, kandamula, hastidanta, karitparna, rucir, tikshna, mishra, vyaktirasa
m│lin▓ syn.= mulini, gandhana
m│rv▒ syn.= murva, devi, madhurasa, devashreni, madhusrava, snigdhaparni, muruva, prithakparni, morati, piluparnika
m│rv▒ # syn.= murva, morata
maŽ┐│ra syn.= syn.= iron: loha, shasira, ayas, kushtha, vyanga, paravata, ghana
madala aralu # syn.= mahanimba, atarusha, aralu
madh│ka syn.= madhuka, tikshna, sara, gudapushpaka, golaphala, madhushthila, madhu koshthi, madhu druma
madhu karkatika
madhu┬igru madhushrigru
madhuka syn.= madhuk, tikshnasar
madhukarka▓ syn.= madhukarkati, madhukarkatika, svadulungi, ghantalika, ghata
madhv▒lu madhvalu
madiasaka syn.= garbijaur, menda (hindi)
mah▒┬at▒var▓ syn.= mahashatavari, shatavari, urdhvkantha, pivari, dhivari, vari, abhhhirul, bahupatra, mahapurushadantika
mah▒bal▒ syn.= mahabala, jyesthabala, katambhara, kesarika, kesharuha, sahadevi, prasarani, pitapushpi, vatyayani, chiraphushpi, prasadani
mah▒meda syn.= mahameda, meda
mahanimba syn.= pishachavraksa
mak▒ya syn.= makaya, mahakaya
maku├╗ha syn.= makushtha, makushthaka
malayavach syn.= mahabharivaca, kulaj, gandhamula, kulanjan, gandhabija, ugragandha, sugandha, mahabhairavach, malayavaca
mallik▒ syn.= mallika, varshiki, vaarshiki
man┐│kaparn▓ syn.= mandukaparni, madhukaparni, manduki, ekuparni, brahmamanduki
manji├╗h▒ syn.= manjishtha, manjishtham, harini, rakta, gauri, rohini, vijaya, manjusha, jvarahantri, chadma, ragangi, rasayani, tamramula, bhandi, lohita yashtika
manka syn.= manakanda, manak mahapatra, dirghadal, mahacchada, mahatpatra, pankanca
marchuba (hindi)
marica syn.= maricha, palita, shyam, kol, yavaneshta, vrittaphala, shakanga, kaatuka, krishna, krimihara
markandika # syn.= svarŽapatr▓, markandi
marubaka
mary▒davall▓ syn.= maryadavalli, sagaramekhala,bastranti, chagalantri, vriddhadaru
mas│ra syn.= masura bheda, masurika, mandukaparni
matsy▒k├▓ syn.= matsyakshi, balika, matsyagandhi, matsyadani
matsy▒k├▓ syn.= matsyakshi, patturah, nadikalaya
may│r▒┬ikh▒ syn.= mayurshikha, mayurashikha, madhuchchada
may│ra┬ikh▒ syn.= mayurashikha, morpankhi
med▒ meda
medas▒ka syn.= medasaka, karkameda, medalakadi, medalakavi, meda
medhika syn.= methika, methini, dipani, gandhaphala, vallari, amnthya, mishrapushpa, kairavi, pitbija
mendhi syn.= mendika, raktagarba, kuravaka, madayantika, madanaka
mi┬reya # syn.= mishreya, shatavha, shatapushpa, mishi, suvakpushpi, madhavi, karavi, bahula, suganda, chatra
mishamitika syn.= mamira, pitmula
mocarasa syn.= mocaka, shalmaliveshtaka, mocanirtyasaka, piccha, mocarsrava, veshtaka
mohri (dialect)
moti bhasma syn.= pearl: mauktika, taulika, muktaphala, mukta, shuktija
moti pi├╗i syn.= pearl: mauktika, taulika, muktaphala, mukta, shuktija
muŽjatika munjatika
mu├ka # syn.= mushka, mokshakaka, ghunti, shikhari, kshudra patala, ksharashreshtha, mokshaka, kalamushkaka
mucakunda syn.= kshatravriksha, citrak, prativishnuk, bahupatra, supushpa, adhyarhi, lakshmanav, raktaprasav, vasu
mucukunda syn.= kshetravriddha, ciguka, prativishnuka, karnikara
mudga
mudgaparŽ▓ 1 mudgaparni
mudgaparn▓ 2 syn.= mudgaparni, kshudrasaha, suryaparni, kurangini, vanaja, shimbi, sinhi, marjargandhika, vanamudgam
muk│laka syn.= mukulaka, raktamra, lakshavriksha, koshamra
munditika syn.= mundi, shravani, brahmicarini, kulahala
mu˝ja syn.= munja, kshura, sthula darbha, banahva, brahma mekhala
mur▒ syn.= mura, gandhavati, daitya, gandhadhya, surabhi, katu
murad (hindi)
murv▒ syn.= murva, madhusrava, madhurasa
murva # syn.= laghukarni, madhurasa, devi, tejani, triparni, tikta, dahani, gopvalli, dudhuda
musal▓ syn.= musali, khalani, kanchanpushpika, mahaviksha, vriksha kanda, kharjuri, talamulika, balini, talapatri
musli # syn.= mushali, shveta, musali, mushali, dholi
must▒ka
musta # syn.= mustak, jalada, nagarmusta, ghan, shishira, bhadra, gudagranthi, sugandhi, hima, balahak, varid, gundra,bhadramusta, kurubilva, ambuda
n▒gabal▒ 2 syn.= nagabala, gangeruki, vishvedeva, gavedhuka, khar-yashtika
n▒gabal▒ 1 syn.= nagabala, bhumibala
n▒gabal▒ # syn.= nagabala, mahabala, kharagandha, catuhphala, mahoday, mahapatra, arishta, devadanda, gengeruki, khandari, shasha
n▒gajihv▒ syn.= nagajihva, mamajjaka, nahi
n▒gake┬ara # syn.= nagakeshara, kinjalka, campeya, nagakinjalka, kancan, suvarna, rukma, nagapushpa, ahipushpa, mahapushpa, hemahpushpaka, gaja, hema, nagakesara
n▒gamall▓ syn.= nagamalli, madhumadavi, navakallika
n▒raąg▓ syn.= narangi, naranga, nagaranga, goraksha, yoga sagara, airavataphala
nÂtyakuŽ┐ala # syn.= nrityakundala, narttaka, ragi, soma, rajika, krishna
n▓l▓ syn.= nili, nila, nilini, tutya, radni, kalika, shyama, shodhani, gramya, nilkeshi, truni, anjanaki, klitanaka
n▓laniry▒sa syn.= nilaniryasa, tailparna
n▓lvall▓ syn.= nilavalli, vallishakhota
n▓v▒ra nivara
nadini┬pava nadinishpava
nagadamni syn.= damanak, danta, muni, pundarik, brahmajata, jatil, pavitrak, dani, vinit, devshekhar, tapasviputra
nagadanti syn.= bhutamkusam, bhuthala bhairi, naga hva, naga hvaya
nala #
nala # syn.= nada, kushirandhra, kichak, vanshavar, dhaman, vibhishan, chidranta, mrudupatra, randhrapatra
nand▓vÂk├a syn.= nandivriksha, ashvattha bheda, prarohi, gajapadapa, tuna
nandivÂk├a # nandivriksha
nikumba
niku˝jik▒ nikunjika
nimb│ka syn.= nimbuka, amlajambira, vahni, dipya, shodhana, vahnibija, amlasara, dantaghata, rocana, jantumari, rajinimbuka (not mentioned in ancient texts)
nimba syn.= neem, pichumarda, hinguniryas, sarvatobhadra, shita, pitasaraka, arishta, arishtaphala, jeshtamalaka, yavanaeshta, neta, shukpriya, subhadra, krimighna
nimbu
nimbu syn.= nimbuka
nirguŽd▓ # syn.= nirgundi, nirgudi, sinduvarak, shephali, suvaha, bhutkeshi, nilsinduk, pushpanilak, shitbhiru, vanak
nirvim├▒ syn.= nirvamsha, nirvisha, upavisha, vishaha, vishahantrika, vivisha, vishabhava, avisha, vishavairini
nityakaly▒Ži nityakalyani
none astragulus
none barley
none bay laurel
none billberry
none burdock
none cascara sagrada
none chlorella
none chrysanthemum
none coca plant
none comfrey
none echinacea
none gentian
none ginkgo
none ginseng
none golden rod
none golden seal
none horsetail
none irish moss
none kombuchu
none maca
none manioc
none milk thistle
none mullein
none osha
none pau d'arco
none pennyroyal
none raspberry
none rehmannia
none sage
none sarsaparilla
none skullcap
none slippery elm
none spirulina
none st. john's wort
none star anise
none ti tree
none turkey rhubarb
none uva ursi
none valerian
none vanilla
none yellow dock
nubarse (Ben.)
p▒╗al▒ # syn.= patala, krishnavrinta, madhuduti, allivallabha, tamraphushpi, kuberakshi, amogha
p▒╗h▒ # patha
p▒Žduraphal▓ syn.= panduraphali, bhuriphali
p▒├▒Žabheda # pashanabheda
p▒laky▒
p▒laky▒ syn.= palakya, vastukakara, churika, ciritacchada
p▒rant▓ paranti
p▒ras▓ka y▒van▓ syn.= parasik yavani, khurasani yavani, yavahva, yavanika, parasik yavani, tivra, turuska, madakari
p▒ribhadra paribhadra
p▒rij▒ta syn.= parijata, shephalika
p▒ripela syn.= paripela, plava, vanya, shukahva, paripelaka
pÂ┬naparŽ▓ # syn.= prishnaparni, prishniparni, kalashi, dhamani, mekhala, shrigali, dirghaparni, kroshthukmekhala, upacitra, snigdhaparni, vedavahni, guha
pŞak├a plaksha
p▓lu syn.= pilu, shatasahasrami, tikshna, karabhapriya, sahasrangi, gudaphala
p▓ta loha syn.= kapila
p▓tabhÂŽgar▒ja syn.= pitabhringaraja, pitabhringa
p│ga syn.= puga, kramuka
p│lik▒ pulika
p│ti syn.= puti, khatika,
p│tid▒ru syn.= putidaru, vitkhadira
pa╗ola syn.= patola, patol, tikta, rajiphal, rajey, kushtha, amritphal, kasbhanjan, katuphala, nagamrit, kasamardan, kushthaghni
padm▒ syn.=kamalam, pathoj, kamal, padma, nalin, ambhoj, salilaja, aravinda, mahotpala, rajiv, sarasija
padmac▒riŽ▓ padmarcarini
padmaka
pal▒Ž┐u palandu
pal▒┬a # syn.= palasha, kimshuka, raktapushpaka, ksharashreshtha, brahmvriksha, samidvara, triparna, vakrapushpa, trivrinta
panasa
papadkhar
paphaŽa paphana
par│├aka parushaka
paribhadra syn.= mimbataru, mandalia, parijataka, palitmandar
parijata syn.= sephalika, rajanikasa
paris # syn.= phalish, kapichudha, kapitana, pushpashvattha, nandi vriksha
parnab▓ja parnabija
parnayav▒ni syn.= parnayavani, karpurvalli, pashanbhedi
parpa╗a # syn.= parpata, carak, renu, trishnari, kharak, varmakantak, pittari, kavaca, varatikta, varak, atisaraha
parpa╗a # syn.= parpata, parpataka
paru┬aka syn.= parushaka, parushak, nilparna, giripilu, alpagasthi, atimandal, roshan, dhanvancchada, parimandal, dharmana, parusha
patal garudi syn.= patha, ambastha, viddhakarni, sthapani, rasa, ekashthila, papveli, pracina
patr▒ąga┼ syn.= patranga, patranga, patanga, pattaranjaka, pattanga, ruktamukta
patva (Hindi)
pau├karam syn.= paushkaram, pushkaram
peruka
phala-kantaka # syn.= kurutaka, uttamarani, vrishcikali uttamarani
phanya syn.= grishmasundara, parpataka
phoga syn.= phoga, marudbhava, shringi, sukshma, pushpa, shashadana
phudina syn.= gamathi phudra
piŽ┐▒ra syn.= pindara, karahata, tikshnakala, kurangaka
piŽd▒lu syn.= pindalu, raktalu
pilu #
pippal▓ # syn.= pippali, magadhi, krishna, vaidehi, capala, kana, ushna, upkulya, krikara, katubija, korangi
pippal▓ m│la # syn. = pippali mula
pishac karpas #
plak├a syn.= plaksha, jati, parkati, pakativriksha, pakar
plak┬a syn.= plaksha, kapitana, parisha
potak▓ syn.= potaki, potaka, matsya, kali, sutungika, putika, vashalakkirai, shivappu, vashalakkirai
pr▒c▓n▒malak▓ syn.= pracinamalaki, praci, nagara, raktaka
prajamoda
pras▒raŽ▓ prasarani
prat▒Žik▒ pratanika
prav▒la syn.= coral: pravala, vidruma, sindhu, latagra, raktasvarnaka
praval pi├╗i/bhasma syn.= coral: syn.= pearl: mauktika, taulika, muktaphala, mukta, shuktija
priy▒la syn.= priyala, kharaskandh, bahalvalkal, snehabij, lalan, tapaspriya, caroli, ciraunji, karaka
priyaągu syn.= priyangu, phalini, shyama, kantahva, mandani, lata
priyangu # syn.= phalini, parnabhedini, pita, mangalaya, shreyasi, varnabhedini, gandhaphali, striphali, lata
pu├karam│la # syn.= pushkaramula, pushkara, kaimavati, shvetavaca, kashmir, kushthabheda, kasari, shvasari, shulahara, sugandhika
pud▓n▒ syn.= puthea,
punarŽav▒ # syn.= punarnava, vishakh, kshudrapatra, raktavrintak
punarnav▒ rakta syn.= punarnava, raktavarsha, shophaghni, raktapushpika, piksvara, vushaghni, pravrishenya, sarini
punn▒ga syn.= punnaga, purusha, rakta vriksha, devavallabh, surapanika, sugandhipushpa, surapati, campak
putiha syn.= putiha, rocani phudino,
putrada syn.= lakshamana, raktavindu
putranj▓vaka syn.= putranjivaka, pavitra, garbhad, sutajivak, kutajiva, apatyajiva, siddhid, arthasadhak, garbhakar
r-Â├abhaka rishibhaka
r-Âddhi riddhi
r▒j▒dana syn.=rajadana, rajadani
r▒jam▒├a rajamasha
r▒jam▒┬a syn.= rajamasha, mahamasha, cavala
raąga syn.= tin: vanga, rangaka, tiraka, trapu, karati, ghana
rajadani
rajamari
rajika syn.= asuri, raktika, rajkshavak, krishnvarnak, siddarthak
rajika syn.= rajasarsapa
rakt▒p▒m▒rga raktapamarga
raktacandana
raktam▒c▓ syn.= raktamaci
raktaniry▒sa syn.= raktaniryasha, raktaniryas
raktavalli
ramphala
ramtil syn.= kala-til
rasa syn.= mercury: parada, capala, hemanidhi, suta, rasottama, trinetra, rashona, svami, harabija, prabhu, rasendra, rasaloha, maharasa
rasna #
reŽuk▒ # syn.= renuka, kapila, kaunti, pandu patri, harenuka
roh▓tka # rohitaka
rohi├a syn.= rohisha, rohitak, rohit, kushalmali, sadaprasun, kutashalmali, virocan, shalmalik, dadimpushpak, dhyamaka
rohitaka # syn.= rohitak, rohit, kushalmali, sadaprasun, kutashalmali, virocan, shalmalik, dadimpushpak
rudantik▒ # syn.= rudantika, rudanti
rudr▒k├a rudraksha
rumamastaki syn.= rumimastagi, mastagi, alakrimi, kundarrumi, jalakumbhu, hatha, khamulika, variparni, kumbhika, varimuli
s ┬allaki syn.= shallaki, gajabhakshya, suvaha, surabhi, rasa, maharuna, kunduraki, vallaki, bahustrava, bhalluka, nagavrintika
s-┬▒ka┼ syn.= shaka, bhumisarah, kharacchada, bhumiruha, dirghacchada
s-┬▒kho╗a syn.= shakhota, pita phala, chagi, kshira vinashana
s-┬▒laparŽ▓ # syn.= shalaparni, sudala, chalparni, vidarigandha, shothaghni, shaliparni, mahaklijanaka, pitani, atiruha, dirghanghri, dhrivaparni, atiguha, anshumati
s-┬▒lmal▓ syn.= shalmali purani, mocha, raktapushpa, sthirayu, tulini, chirajivi, manadruma
s-┬Âąg▒╗aka syn.= shringataka, jalaphal, trikonphali, shringriha, jalavalli, vishani, shringahva, kaseruka, ambukanda
s-┬ÂŽg╗aka shringtaka
s-┬ÂŽga bhasma shringa
s-┬Âvatte syn.= shrivatte, nagvalli, shribati, sribat
s-┬a╗▓ syn.= shati, kachur, gandhamul, dravida, karsha, gandhasar, jatil, stulkanda, sati, gandha
s-┬a╗h▒žba├╗h▓ shathambashthi
s-┬aąkha bhasma syn.= conch: shankha,kambu, jaladhara, varija, dirgha nihsvana
s-┬aąkhapu├p▓ # syn.= shankhapushpi, kshirpushpi, kusum, supushpa, medhya, malavinashini, shulaghna, smritihita, varnavilasini
s-┬aąkhapu├p▓ # syn.= vishnukranta, vishnugandhi
s-┬aŽa syn.= shana, matulani, jantu tantu, maha shana
s-┬aŽapu├p▓ # syn.= shanapushpi, shanaghantika
s-┬aŽkhin▓ syn.= shankhini, kambumalini
s-┬a┬a┬ruti shashashruti
s-┬aileya syn.= shaileya, silavalka, vriddhapalit, jirnapalit, vriddha, kalanusaryak, sthavir, shiladadru, shilapushpa, shilodbhav
s-┬aiv▒la shaivala
s-┬aiv▒la syn.= shaivala, jalanili, sheval, jalaj, shevalum
s-┬al # syn.= shal, ral, sarjarasa, kanakalodbhav, shalsar, rava, maharup, dhupan, sarja, dhunak, sarvarasa
s-┬am▓ syn.= shami, shankuphala, keshahantri, shivaphala, ishani, shankar, lakshmi, mangalya, sami
s-┬anapu┬pi syn.= shanapushpi, sanapushpi, brihatpushpi, shanghatika, mahashana, malyapushpi, vamani, katutiktaka, ghanta
s-┬ara syn.= shara, bann, ikshu, sayak, kshur
s-┬arapunkha syn.= sharapunhka, sarparnukhi, indupushpika, kalsha, plihashatru, nilavrikshakriti
s-┬arduŽika # syn.= shardunika, meshashringi, vishani, meshavalli, ajashringika, madhunashini, sarpadanashtra, vartika, cakshushya, putrashreni
s-┬at▒vari # syn.= shatavari, shatapadi, vrishya, dipya, dvipshatru, adharkanthika, supatra, bahumula, shatahriya, narayani, laghuparnika, supatra, bahumula, shatahriya, narayani, laghuparnika, shatavirya, abhiru, rasa
s-┬atapu├pa # syn.= shatapushpa, shatahva,suvakpushpi, sanghatpatrika, vajrapushpa, vanapushpa, sugandha, sukshmapatrika, arvakpushpa, madhurasa, kshetra, atilambi
s-┬ath▓ syn.= shathi, karcura, sugandhavacha, chandramulkia
s-┬ati shati
s-┬ati syn.= sati, karcura
s-┬iž┬ap▒ syn.= mahashyama, krishnasara, tikshnasara, kapila, krishnashinshapa, varan, guru, picchila, angarsara, mandalpatrika, ugmapatrika, shinshapa
s-┬igru syn.= shigru, shobhanjan, shigrugandha, tikshnagandha, mochak, haritshak, komalpatrak, bahumula, danshamula, shigruka, laghupatra, mulakparni, akshiva, bahala, bahalapallava, marungi
s-┬ilaj▓ta syn.= shilajita, shilajatu, ushnaja, shailaniryasa, girishahvaya, shilakva, giriga, shaila, shaileya, girijatu
s-┬imb▓ syn.= simbi, kushimbi, kutsa, asra shimbi, purtaka shimbika
s-┬iri├ syn.= shirish, sahasraki, prithushrangi
s-┬iri├a syn.= shirisha, sitapushpa, bhandik, mridupushpak, uddanak, shuktaru, lomapushpak, kapitan, shyamal, shukapriya, bhandil, vipra, plavavangak, shukrapushpa
s-┬ivanil shivanil
s-┬le├m▒taka syn.= shleshmataka, selu, bahuvara, picchil, bhutvrikshak, dvijkutsit, shitaphal, shak, karbudarak, bhutdrum
s-┬pr▓parŽa syn.= shriparna, rajatari
s-┬r▓t▒la shritala
s-┬ri phalam syn.= narikela, nalikera
s-┬ukti shukti
s-┬veta barbura syn.= shveta barbura, arimeda
s-┬vetaku╗aja shvetakutaja
s-┬vetanirvi├▒ syn.= svetanirvisha, nirvisha
s-┬y▒m▒ka shyamaka
s-┬yon▒ka syn.= shyonaka, aralu, shukanasa, ruksha, katvanga, katanbhar, mayurjangha, priyajiva, kutannata, dirghavrntaphala, katphalavanga
s▒riv▒ # syn.= white: sariva, sharda, gopa, dhavalsariva, shariva, nagjivha, dhavala; black: krishnamula, krishna, candansariva, bhadra
s▒tal▒ syn.= satala, virala, sari, saptala, bahuphenaka, carmashva, carmasahva, carmakasha, phena, dipta, nalika, saptala
s▓sa bhasma syn.= n▒ga bhasma
s▓ta sita
sadapaha syn.= somalata
sadaphal (hindi)
sahacara syn.= sairyaka
sahadev▓ syn.= sahadevi, jvarhara, ardhaprasadana
sakhara syn.= ikshu, rasalah, bahurasa, kandekshu, kantara ikshu, ikshubheda
salap
san-angur (Hindi)
sana syn.= machika, phalamla, nali
sanaparni
sandhya raga syn.= krishna keli
saptacakra syn.= saptachakra, saptaranga, vakramula, svarnamula, saptakapi
saptal▒ syn.= saptala, satala, carmasahva, caramakasa
saptaparŽa syn.= saptaparna, vishaltvak, sharad, suparnak, sahachad, yugmaparna, munichad, bahuparna, shalmalipatrak, madagandha, gandhiparna
sar├apa syn.= sarshapa, katuka, sneha, bhutaghna, rakshitaphala, turtubha, rakta sarshapa
sar├apa syn.= sarshapa, sarshap, katuk, sneh, tantubh, kadambak, siddhartha, svetasarisha
sarala syn.= putikashtha, pittadrum, dipvriksha, snigdhadaru, maricapatrak, surabhidanuk, bhadradaru, amardaru
sarja syn.= shal, asvakarnak, sasyasanvar, ajakarua, ajakarna, sarjaka, svedaghna, latavriksha, kudehaka, devadhup, kapilka
sarp▒k├▓ syn.= sarpakshi, sarpari, nagasugandha, patalbhedi
sarpagandh▒ syn.= sarpagandha, nakuli, dhavalavitapa, sarpangi, sarpakshi
satyanasi # syn.= svarnakshiri, kancanakshiri, pitadhattur, hemakshiri
sauv▓ra syn.= sauvira, anjana, krishna, kalanila, suviraja
seva syn.= mushtipramana, badara, simbitaka phala
siąkona sinkona, kunayaka
sihlaka syn.= turushka
sil haka
sind│r▓ sinduri
sind│ra syn.= sindura, nagaja, rakta, shrimat, shringarabhushana, vasanta mandana, naga rakta, rakta raja
sinduv▒ra syn.= sinduvara, shephalika
sitaphalam syn.= krishnabijam parushphalam, gandagatra
snigdhaj▓ra syn.= snigdhabija, shigdhajiraka, sat isobgol
snudh▓ syn.= snuhi, vajra, vigri, patrasnuk, svarasana, mahavriksha
som▒ syn.= soma, somavalli
somalata # syn.= soma,
sonyamukhi
spÂkk▒ # syn.= sprikka, sprik, brahmani, devi, nirmalya, kutika, vadhu
sphoty▒bujaągaž sphotyabhujangam
sth│lgok├ura syn.= sthulagokshura, tiktagokshura
su├av▓ sushavi
su├eŽa syn.= sushena, svastika, tilaparnika, sunishanna
suci # syn.= sag angur, angurshapha, suci, girbuti, salakphala
sudar┬ana # syn.= sudarshana, sudarshan, vishamandala, nagadamani, somavalli, cakrangi, madhuparnila
sugandha vala syn.= hviber, barhishta, udichya, kesha, ambu, keshya, lalanapriya, kuntaloshir
sugnadhavastuk
suni├anna # syn.= catushpatri
surpunnag syn.= nameru, sureshta, surparnica, surtunga, punnaga
suvarŽam▒k├ika syn.= suvarnamakshika, makshika, dhatumakshika, tapya, tapija
suvarna bhasma syn.= gold: kanaka, naga, kancana, hema, hataka, taptakancana, camukara, shatakumbha, tapaniya, rukmaka, jambunada, hiranya, suratna, jatarupaka, shriniketa, bhushanarka, pitaka, svarya
suvarnjuthica syn.= hemapushpika
sy▒maparŽ▓ syn.= syamapaarni, caha
t▒l▓┬a patra # syn.= manduparni, barahmi, talispatra
t▒l▓┬a patra # syn.= talishapatra, talispatra, talis, patradhya, dhatripatra, shukodara, arkavedha, karipatra, nelambar, granthikapatra
t▒la syn.= tala, patri, dirghaskandha, dhvajadruma, trunraj, madhurasa, dirghapadap, cirayu, taruraj, gajabhaksha
t▒makhu tamakhu
t▒mb│lavall▓ syn.= tambulavalli, tambula
t▒mra bhasma syn.= copper: mlecchamukha, shulva, naipala, ravinamaka, udumbara, suryapriya, raktaja, rakta dhatuka
tÂpu╗a triputa
t│da syn.= tuda, tuta, sthul, brahmadaru, madhupippali, tula
taŽ┐ul▓ya syn.= tunduliya, tunduliyaka, meghanada, kandira, tanduliyaka, vishaghna, kandhara
tagara syn.= vakra, kutila, vinamra, kuncit, shatha, nihusha, dandahasta, pinditagarak, parthiv, nata
tailparŽ▓ syn.= tailparni, sugandhapatra, haritparni, raktaniryas
takkolaka
takram
talamulika syn.= hemapuspi, musali
tam▒la syn.= tamala, tapiccha, kalaskandha, asita druma
tankan bhasma
tara bhasma syn.= rupya, rupyaka, rajata, tara, shveta, vasuttama
taruŽ▓ syn.= shatapatri, saumyagandha
tavak├▓r▓ tavakshiri
tavak├▓r▓ syn.= tavakshiri, payahkshir, yavaj, gavayodbhav, vanshya, godhumsambhuta, vanashakshiri, palashagandha, parthivi
tejasvini syn.= tumburu, tejovati, tumbaru, tumbul
tejpatra # syn.= tamalpatra, patra, tejpatram, palash, chandan, ram, tapasaj, gopan, anshuk, tamala
tik├ą▒k├a syn.= tikshnaksha, kancana, dahana
tila # syn.= snehaphala, tilaha
tilaparŽ▓ syn.= tilaparni, ajagandha, kharpushpa, ugragandha, brahmakarma, pashugandha, kabari, suvarchala, shabarigandha, tungi, bastagandha, putavarvara
tilapu┬pi syn.= hatapatri
tinduka syn.= tinduk, nilsar, atimuktak, sphurjak, tushta, syandan, raman, ravana, asitkarak, gabha, tendu, sphurjya, katasara, kakapilu, kupilu, gridhranakhi
tinduka syn.= tinduki
tini┬a syn.= tinisha, syandan, rathadru
tinti┐▓ # syn.= tintidi, tintidika, vrikshamla, amla shaka, amla padapa
todari syn.= kantavriksha, laghuphala, picchilbija, masurbija
tr▒yam▒Ž▒ #
trapu├a syn.= trapusha, pitapushpi, kantalu, tarpuskarkati, bahuphala, koshaphala, tundiphala, muni
triko┬ak▓ trikoshaki, kritarandhra
trip▒d▓ tripadi
tripu╗a syn.= triputa, kshudra khandika
trivÂt # syn.= trivrit, trivrut, kumbha, (nishotha-hindi); red = kalindi, triputa, tamrapushpika, kasanashika, recani, rasayani, koshaphala; black - shyam, trivrut, malavika, shyama, keshadhiphala, kalakeshi, kutharana
tryamana syn.= balabhadra, trayamana, trayanti, girisanuja
tukhm-malanga (punjabi)
tulasi1 syn.= tulsi, vrinda, svarasa, bhutabhni, gouri, manjari, apetarakshasi, shodaghni, kalamalaka, arjaka, vanatulasi, barbari, kharabuka, kutheraka
tulasi2 syn.= shyama
tulasi3 syn.= tulsi, vrinda, svarasa, bhutabhni, gouri, manjari, apetarakshasi, shodaghni
tumbara vÂk├a # vriksha
tuttha syn.= copper: suvarnamakshika, makshika, dhatumakshika, tapya, tapija
tuvarak▒ syn.= tuvaraka, tuvarak, katukapittha, kunthavairy
tvak # syn.= utkat, tanutvak, vakala, shakala, saihala, vanya, surasa, bahughadha, mukhashodhya, hridya, coca, sita
u┬▓ra syn.= ushira, usheer, samagandhak, javavasa, haripriya, varitara, shishir, nalad, bahumulak, veernayak
u┬aba syn.= ushaba, vanamadhusnahi, kalika, kalashak, kalik, vipindruma, krishnavarna, shraddhashaka
udumbara syn.= udumbar, jantuphala, hemdugdhaka, kshirvriksha, sadaphala, kalaskandha, yagnyayoga, sheetvalka, phalasambadha, yagnyasara, panibhuk
ulka╗a syn.= ulkata, kashtadaru
ulpala┬▒rib▒ syn.= ulpalashariba, palindi, shyamala, sariva, krishna sariva, kalanusari
unnava syn.= badara, badari, karkandhu, gudaaphala, baleshta, dridhabija, veittaphala, kantaki, vakrakantak, unnab, kola
upaku˝cik▒ syn.= upakuncika, dipya, kali, manodnya, taruna, jirna, sushavi, prithvika, kalika, bashpika, brihat jiraka, kunciva
utangan syn.= utangan, utangjan, utingan
v▒┬▒ vasha
v▒lika syn.= valuka, kandaka, valu
v▒r▒h▓ # syn.= varahi, magadhi, grishti, varahi kanda, saukara, koti
v▒saka # syn.= vasa, vasak, vasika, vajidanta, sinhasya, brishakmata, vrisha, shitkarni, pancamukhee, maturka, atarusha
v▒stuka syn.= vastuka, cilli, brihat bala, rakta, cillika, gauda vastuka, katinjara, vastuka bheda
v▒stuka syn.= vastuka, shaka patra, kambira, prasadaka
v▒t▒d▒ syn.= badam, vatama, vatad, vatavairi
v▒taghn▓ syn.= vataghni, nila-nirgundi, krishna nirgunda
vÂ┬cik▒Ş▓ syn.= vrishcikali, srihastini, suryavarta, hastisunda
vÂddh▒ruka # syn.= vriddharuka, vriddha daru
vÂddhi vriddhi
vÂk├▒žŞa syn.= vrikshamla,
vÂkkab▓ja syn.= vrikkabija, vrikkaphala, venamra, shuphahara
vÂnt▒k▓ syn.= vrintaki, vartiki, vritta, bhantaki, bhantika, vartaku, bartaku, pitaphala
va╗a syn.= vata, nyagrodha, sriksha, bahupada, shikhandin, skandaja, nyagrodha
važsalocana # syn.= vamsalocana, vamsarocana, yavaphal trinaketa, kantalu, kantaki, vanshi, suparva, trinadhvaj, tejan, kicak,
vac▒ # syn.= vaca, ugragandha, shadgrantha, golomi, shataparvika, kshudrapatra, lomasha, bhadra, rakshoghni, haimavati
vaikuŽ╗ha syn.= valkuntha, mahadrona, alamula, butan-kusham
vair▓ syn.= vairi, pitika, ekanayakam
vajra bhasma syn.= hirakam
vajrakaŽ╗aka syn.= vajrakantaka, tridhara, vajratundi, gandira, mahataru, snuhi vajra, schunda
vajrakanda
vana-meshika
vanaharidr▒ syn.= vanaharidra, aranyaharidra
vanapalandam
vandaka syn.= vrikshadani, vandak, vriksharuha, shekhari, kamrupa, taruruha, kamini, padmarupini
vandhy▒ syn.= vandhya, vandhyakarkotaki, devi, kumari, vishanadhini, manojna, nagadamani, yogishvari
varuŽa syn.= varuna, padap, triparna, bhramarpriya, bilvapatra, vrittaphala, tiktashak, setuvriksha, ashmarighna
vasuka syn.= buka
vatsan▒bha # syn.= vatsanabha, visha, amrit, ugra, mahaushadha, garal, maran, nag, stokaka, vi├a
vellantara syn.= virataru
vetasa # syn.= vanjula, namra, vanira, dirghapatraka, nadeya, madhya pushpa, toyakama, nikumjaka, mandi mashaka
vetrah syn.= vetasa
vi┐aąga # syn.= vidanga, citratandul, jantunashan, vatari, jantughni, jantughna, krishnatandul
vi├aghn▓ # syn.= vishaghni, anadana, raja-adana, ganda durva
vi├amu├╗i┼ syn.= vishamushti, osadi
vid▒r▓ # syn.= vidari, kshirakanda varshavalli, bhumikushmanda, payasvini, kshiravidari
vid▒r▓ # syn. = vidari, svadukanda, sita, ikshugandha, payasvini, vrishykanda, bhukushmandi, shukla, varada, varahavadana
vidara vishvasaraka
vikaąkata syn.= vikankata, srivavriksha, granthil, svadukantak, yagnyavriksha, kantaki, vyaghrapad, vrikshakantakari
vikaąkata syn.= vikankata, srivavriksha, sruvavÂk├a
vyaghranakhi
y│thik▒ syn.= yuthika, balpushpa, pushpagandha, ganojjvala, ganika, carumoda, shikhandi, svarnapushpika
y│thik▒parŽ▓ yuthikaparni
ya├╗▓madhu syn.= yashtimadhu, madhuka, yashti, madhur, atirasa, saumya, shoshapaha, jalaja, madhuparni, madhuyashti
ya┬ada bhasmam syn.= zinc: jasada, yashada, ranga,sadrisa, ditihetu
yav▒n▓ # syn.= yavani, yamani, dipyaka, dipya, vatari, shulhantri, yavanika, ugra, tivragandha, bhumi, agnigandha, hridya, agnivardha
yav▒sa # syn.= yavasa, yasa, yavas, yavasaka, duhsparsha, ananta, tikshnakanta, samudranta, dirghamula, marudhbhava, gandhari, dhanvayavas, dhanva, dhanvayasa, duralabha, dhanvayasa, kacchudara, kacchura
zupha

 


Site Map (Table of Contents of Entire Ayurveda Website)


(C) Copyright 1994 - 2015  Michael Dick All Rights Reserved www.ayurveda-florida.com Dhanvantari Ayurveda Center / Ayurveda Education Programs